Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2012

Fo yo
Reposted fromweheartit weheartit
Понравились | Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit

September 03 2012

(2) imgfave - amazing and inspiring images
Reposted fromweheartit weheartit viamysoulfortake mysoulfortake

September 01 2012

mmdct
6942 f6bb
Reposted fromsolitaire solitaire viacieszesie cieszesie
mmdct
mmdct
2381 33bd
mmdct
    Jeśli szczęście się do nas uśmiecha, trzeba z tego korzystać i starać się mu dopomóc, tak jak ono pomaga nam.
     
— Paulo Coelho
mmdct
2326 9087
mmdct
2310 0185
Reposted bycieszesiejstrblchoppedheiditbtfsaturdaycomeslowwanadporzucicwszystkotowszystkoodzyskacgribergabrielawodiczkomaliwa

August 31 2012

mmdct
9446 9f13
Reposted fromblithely blithely viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
mmdct
7584 e7eb
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viaplotkara plotkara
mmdct
4898 1976
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viaplotkara plotkara
mmdct
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viaszydera szydera
mmdct
Gdy ktoś kocha różę, której je­dyny okaz znaj­du­je się na jed­nej z mi­lionów gwiazd, wys­tar­czy mu na nie spoj­rzeć, aby być szczęśli­wym. Mówi so­bie: „Na którejś z nich jest mo­ja róża...”. 
— Antoine de Saint-Exupéry — Mały Książę
Reposted fromthedinnermonkey thedinnermonkey
mmdct
8101 5c34
mmdct
Każdy z nas ma chociaż jedną osobę, której chciałby coś powiedzieć, ale boi się konsekwencji.
Reposted fromMissMurder MissMurder viaburial burial
mmdct
Play fullscreen

 we will put the lonesome on the shelf...

...and teach them how to dance 
     

August 30 2012

mmdct
5953 6a08
    
   
Reposted by123456789987654321thedinnermonkeytheLovershelterskelternemomen001
mmdct
   " Nic już się nie liczyło, nic nie było ważne - tylko ten taniec, bo gdyby ustał, mogłoby się stać coś strasznego..."
     
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl